Logo
 
forside_menuVision og hovedstrukturMålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Transport


Flerstrenget transport

Infrastrukturen skal være med til at binde kommunen sammen, således at byer, bygder og fåreholdersteder kan nyde godt af hin­anden – så undervisnings-, beskæftigelses-, erhvervs- og turismetilbud kan styrkes. Relationerne mellem bor­gerne i de forskellige dele af kommunen kan også styrkes, og hele området kan blive tilgænge­ligt for udefra kommende besøgende – om det så er erhvervsfolk, turister eller familie og venner.

 

Det er også vigtigt, at der er de rigtige forbindelser til omverdenen - såvel det øvrige Grønland som oversøisk. Fra byer i Sydgrønland er der fly- og bådforbindelse op langs kysten samt gods- og passagerbefordring over Atlanten. 

 

I byerne vokser biltrafikken i disse år markant. Det stiller nye krav til byernes indretning: bredere og bedre veje, sikring af fodgængere og cyklister, parkeringsmuligheder og offentlig transport.

  

Målsætninger:

Kommune Kujalleq ønsker

  • At etablere en lufthavn ved Qaqortoq
  • At der etableres simple landingsbaner (for fastvingede fly) ved Nanortalik, Narsaq og Alluitsup Paa
  • At der etableres en vej-båd forbindelse mellem Qaqortoq og Narsaq
  • At der udvikles en tre-strenget trafikstruktur, der kombinerer transportmuligheder til vands, til lands og i luften såvel mellem byerne som til betjening af bygderne
  • At støtte faste bådforbindelser i området for såvel personer som gods – gerne i kombination
  • At vedligeholde og udvikle havnefaciliteter i såvel byer som bygder, til betjening af såvel fiskeri, fragt, som persontransport, herunder turisme
  • At udbygge og vedligeholde vejnettet i de tre byer
  • At udvikle et vejsystem således at Narsaq, Qaqortoq og Narsarsuaq på længere sigt forbindes samt at der skabes et sammenhængende vejnet af fåreholderveje mellem Igaliku og Alluitsup Paa
  • At sikre direkte oversøiske forbindelser hele året fra Sydgrønland med fly og rettidige forbindelser til disse fra alle byerne i kommunen
  • At øge trafiksikkerheden i byerne

 

Status og handlinger

Sydgrønland har som det øvrige Grønland haft flytransporten som højest prioriterede transportform gennem det seneste årti. I denne periode har Narsarsuaq Lufthavn fungeret som hele Sydgrønlands atlantlufthavn og som det vigtigste trafikale knudepunkt i regionen.  Narsarsuaq Lufthavn vil i nogle år fremover fortsat have en helt central rolle i transportsy­stemet.

 

Den nye kommunestruktur og de nye erhvervsmuligheder i Sydgrønland stiller imidlertid nye krav til transportsystemet. Derfor har Kommunen og Selvstyret arbejdet på, at få etableret en egentlig lufthavn ved Qaqortoq. I 2015 besluttede Naalakkersuisut at der skal etableres en ny lufthavn ved Qaqortoq – den vil kunne give mere direkte og dermed billigere forbindelser for størstedelen af befolkningen i Sydgrønland.

I det idéoplæg der ligger til projektet i 2016 er der skitseret en 1500 m bane, således at der er mulighed for atlantforbindelser til f.eks. Island. Den valgte lokalitet nord for Storesøen ved Qaqortoq opfylder umiddelbart dette krav, ligesom den giver mulighed for god vejforbindelse til Qaqortoq og vej-skibs-forbin­del­se til Narsaq.  Det er endvidere muligt at forlænge banen på den valgte lokalitet til 1799 m.

 

For yderligere at nedbringe afhængigheden af den dyre helikopterbetjening har Naalakkersuisut belsluttet, at der skal søges etableret landingsbaner for fastvingede fly ved Nanortalik, Narsaq og Alluitsup Paa. Der er i kommuneplanen foretaget foreløbige reservationer til disse landingsbaner; men den endelige placering afventer nærmere undersøgelser. 

 

Kommune Kujalleq’s store tæthed mellem byerne og mellem byer og bygder gør, at skibs­trans­port i mange tilfælde er et billigt og effektivt alternativ til dele af helikoptertransporten. Derfor arbejder Kommunen på at udbygge en skibsbaseret persontransport til bygderne i regionen samt at fastholde og udvikle kystforbindelsen til det øvrige Vest-Grønland. En skitse til et muligt rutenet kan ses her. En udbygning af den skibsbaserede person- og godstransport forudsætter også at havnefaciliteter­ne i de tre byer samt i bygderne opgraderes. Kommuneplanen rummer sådanne udbygningsmuligheder.

 

Havnene i de tre byer er centrale for byernes udvikling, men har begrænsede udbygnings­mulig­heder. Derfor er der også i kommuneplanen overvejelser om en ny stor Atlanthavn, som kan rumme større containermængder, off. shore service og evt udskibning af større mængder bulk samt rumme større industrianlæg. Et større område ved Nupiluk er foreløbigt reserveret til et sådant område. Den nøjere planlægning af området vil ske med et kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser. 

 

Det tredje ben i en trestrenget transportstruktur er veje. I Sydgrønland er der gennem mange år opbygget et vejnet af fåreholderveje, som primært har haft til formål at forbinde fåreholder­stederne med hinanden og de nærmeste bygder. Kommunen udbyg­ger i samarbejde med fåre­holderne løbende dette net. Det drejer sig i sær om området Vatnahverfi, hvor der på sigt kan etableres et sammenhængende vejnet mellem Igaliku og Alluitsup Paa. Endvidere er der et betydeligt vejnet på Narsaq Halvøen omkring Qassiarsuk. (link til vejskitser)

 

Kommunen finder også, at et egentligt højklasset vejnet i Sydgrønland rummer et stort udviklings­potentiale. Dels kan det medvirke til et mere sammenhængende erhvervs- uddannelses- og arbejdsmarked, dels vil udviklingsmulighederne uden for byerne blive øget (minedrift, fårehold mm) og endelig vil en øget tilgængelighed kunne styrke turis­men. Derfor arbejder kommunen på, at der kan etableres vejforbindelse kombineret med færgesejlads mellem Qaqortoq og Narsaq og fra disse byer til Qassiarsuk-Narsar­suaq. Kommuneplanen rummer nogle foreløbige linjeføringer for sådanne veje, men der skal foretages yderligere forundersøgelser før en præcis linjeføring kan vælges. 

 

En vigtig del af transporten i et moderne samfund er den digitale infrastruktur. Sydgrøn­land fik med lyslederkablet fra Island mod Nuuk og Canada en sikker og højeffektiv digital forbindelse til omverdenen. Kommunen er opmærksom på at adgangen til internettet er af vital betydning for såvel byer, bygder som fåreholdersteder for at kunne videreudvikle området og arbejder løbende på at forbedre forbindelserne.


Heliport

 

Sarfaq IttukPostboks 514 • 3920 Qaqortoq • Grønland • Telefon: +299 704 100 • www.kujalleq.glarealadm@kujalleq.gl