Logo
 
forside_menuVision og hovedstrukturMålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Sociale forhold


Levevilkår i tryghed

Borgere i Grønland og her i Kommune Kujalleq må gives muligheder for at skabe en tilvæ­relse og et liv med trivsel og udvikling både for dem selv og deres nærmeste pårørende.

 

En stor del af borgerne har dog brug for ekstra støtte og rådgivning for at skabe sig en selvstændig tilværelse, hvor de trives psykisk, socialt og ikke mindst økonomisk, så de kan være selvfor­sørgende.

 

Mange familier har stærkt begrænsede økonomiske ressourcer, der medfører sociale problemer, som eksempelvis borgere, der har været udsat og er udsat for omsorgssvigt, mangler bolig, har misbrug af euforiserende stoffer, misbrug af alkohol, og kan have en udad reagerende eller voldelig adfærd. 

 

Kommune Kujalleq har derfor en opgave med at indgå i en konstruktiv dialog med borgerne og her finde løsninger for den enkelte. 

 

Målsætninger: 

Kommune Kujalleq ønsker 

  • At sikre børn og unge levevilkår under deres opvækst, som sikrer en stabil og tryg tilværelse med udviklingspotentiale
  • At styrke sociale tilbud til børnefamilier med tilgængelig personlig støtte, samt dagpleje- og børnehavepladser, fritidsaktiviteter indenfor forskellige fagområder, såsom sport, musik, teknik og med fokus på sundhed
  • At etablere særlige forebyggelsestiltag i forhold til borgere, der er udsat for omsorgssvigt og har særlige sociale problemer
  • At ældre borgere bor længst muligt i eget hjem med fokus på støtte i udformning af de fysiske omgivelser samt brug af velfærdsteknologi
  • At borgere med handicap bor i eget hjem, og kompenseres bedst muligt for deres handicap, så de kan klare sig selv
  • At der tilbydes passende bolig til ældre borgere afhængig af deres funktionsevne
  • At der tilbydes passende bolig til borgere med handicap, afhængig af deres funktionsevne 
  • At alderdomshjemmene i Nanortalik og Narsaq bliver renoveret, således at tilbud til ældre om alderdomshjem harmoniseres i de tre byer

 

Hjælp og forebyggelse (familier mm)

Kommune Kujalleq har organiseret hjælp og forebyggelse således, at det sorterer under en fælles socialforvaltning, som har hovedsæde i Qaqortoq, der fungerer som en fælles indgang for afdelinger i alle tre byer samt de 11 bygdekon­torer.

 

Ud over arbejdsmarkedsydelse og offentlig hjælp, som kommunen yder under arbejdsløshed, sygdom el. lign., giver kommunen en række tilbud om vejledning, behandling og anden individuel hjælp.

 

Der er således etableret et familiecenter i Qaqortoq der rådgiver, vejleder og afholder kurser mm til støtte for udsatte børn og unge og deres familier. I Narsaq er der etableret et multicenter ”Ujuaat” som ligeledes arbejder med hjælp og forebyggelse. I Nanortalik er der værestedet ”Pilutaq” og i Alluitsup Paa værestedet ”Sikkersoq”, der yder hjælp til børn fra socialt belastede familier. Der er endvidere kvinde-krisecentre i Narsaq og Qaqortoq, med offentlige tilskud, hvor frivillige hjælper kvinder i krise.

 

Ældre

Der er alderdomshjem i hver af de tre byer. Alderdomshjemmet Ajarsivasiki i Qaqortoq er det nyeste, og har netop gennemgået en modernisering med udvidelse af 18 nye pladser, således at der i alt er 48 pladser. Alderdoms­hjem­mene i Narsaq og Nanortalik er meget nedslidte og har stort behov for at blive både renoveret og udvidet. Et renoverings- og udbygningsprojekt for alderdomshjemmet i Nanortalik er sat i gang i 2016 og alderdomshjemmet i Narsaq vil derefter blive taget op.

 

Fremtidig kapacitet må dog tage udgangspunkt i ”Strukturpolitikkens” projektgruppe, der arbejder med ”Ældre og Sundhed”. Her er en af målsætningerne at der skal arbejdes for at ældre kan blive længst muligt i eget hjem. Der er således en række ældreboliger i de tre byer, som enten fungerer i tilknytning til alderdomshjemmet eller hvor de ældre støttes gennem hjemmehjælp.

 

Endelig har der været ældreværesteder i alle tre byer, men aktuelt mangler de i både Qaqortoq og Nanortalik.

 

I bygderne Alluitsup Paa, Saarloq, og Eqalugarsuit, er der ældrekollektiver. I Qassiarsuk er der enkelte ældreboliger og i de øvrige bygder sørger kommunen for at de ældres boliger gøres så ældrevenlige som muligt.

 

Handicap

Det er et mål at borgere, som har handicap så vidt muligt bor i eget hjem og integreres aktivt i samfundet. Derfor forefindes der handicapvenlige boliger i alle tre byer, som er indrettet til og forbeholdt borgere, som har handicap. Endvidere tilbyder kommunen hjælpemidler.

 

I alle byer er etableret boenheder og bokollektiver for voksne med vidtgående handicap, ligesom der er beskyttede værksteder i både Qaqortoq og Nanortalik til borgere med handicap.

 

Sundhed og sygdom

Det forebyggende sundhedsarbejde varetages delvis af kommunen. Kommunale forebyggelses­konsulenter, daginstitutioner, skoler og familiecentre har fokus på forebyggelse og tager løbende initiativer omkring sundhed, rygning, misbrug osv.

 

Behandling på sygehusene sorterer under sundhedssektoren og hermed Selvstyret. Der er sygehuse i alle tre byer og sygeplejestationer i alle bygderne.

Selvstyret har udarbejdet en sundhedsreform, som betyder at Sygehuset i Qaqortoq er regionssygehus, mens de to øvrige sygehuse fungerer i tilknytning til regionssygehuset.

 

Ligeledes sorterer tandplejen under Selvstyret. Der er tandpleje­klinikker i de tre byer – i Qaqortoq og Narsaq i forbindelse med skolerne og i Nanortalik på Sygehuset.


 Postboks 514 • 3920 Qaqortoq • Grønland • Telefon: +299 704 100 • www.kujalleq.glarealadm@kujalleq.gl