Logo
 
forside_menuVision og hovedstrukturMålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Boliger


Attraktive boligområder

De sydgrønlandske byer og bygder har nogle særdeles attraktive boliger; men rummer også boliger af ringe størrelse og i ringe stand. Der skal således ske en opgradering af en del af boligmassen, herunder findes løsninger på de problemer de store blokbebyggelser har givet. Der er også en udfordring i at få tilpasset boligmassen til den ændrede befolkningssammen­sætning – og således få øget andelen af boliger til ældre og til uddannelsessøgende.   

I kommuneplanen skal der etableres rammer for hvordan boligbestanden samt omgivel­serne (legepladser, stier, mm) skal udvikles for at kunne tilgodese fremtidens behov, såvel for beboerne som for miljøet. Hidtil har Selvstyret og Kommunen stået for opførelsen af hovedparten af de nye boliger, men i fremtiden må det forventes at stadig flere boliger skal etableres i privat regi og i samfinan­siering mellem det private og det offentlige.

 

Målsætninger:  

Kommune Kujalleq ønsker 

  • Gennem boligrenovering og nybyggeri at sikre borgerne boliger i en rimelig størrelse, standard og svarende til forskellige behov
  • At der etableres ældre- og handicapvenlige boliger i såvel byer som bygder
  • At sikre uddannelsessøgende den bedst mulige base for deres skolegang, via gode kollegieboliger
  • At der stilles krav til de enkelte boligers udformning både æstetisk og miljømæssigt samt hvordan de indpasses i det samlede bymiljø
  • At understøtte finansieringsmuligheder der fremmer boligbyggeriet

 

Status og handlinger

Boligbyggeriet sker hovedsageligt i byerne, med Qaqortoq som den by med den største tilvækst i såvel borgere som i boliger. I perioden op til 2011 blev der bygget i gennemsnit 17 boliger pr år i Qaqortoq, 7 boliger i Nanortalik og 4 boliger i Narsaq. I perioden fra 2011 til 2016 er der kun ibrugtaget 24 nye boliger i Qaqortoq (årsgennemsnit på 5 boliger) og ingen nye boliger i Narsaq og Nanortalik. I 2016 er situationen den, at der står ledige huse og lejligheder i såvel Nanortalik som Narsaq, medens der er ventelister i Qaqortoq. 

 

I Nanortalik er boligudbygningen de sidste 10 år primært sket i Isafjordur-området i byens nordlige udkant – dels i form af rækkehuse til udlejning samt énfamiliehuse, såvel kommunale som private, samt i et område ved byens vandreservoir /Prs Benediktes Aqq. med enfamiliehuse. Der er fortsat rummelighed i begge områder.

 

I Qaqortoq er boligudbygningen primært sket i det nordlige område A11 og C8 (Nuiariaq-Qummut), hvor der inden for de sidste 10 år er bygget over 100 lejligheder og 16 enfamiliehuse/rækkehuse. Der er fortsat en betydelig rummelighed i området. Endelig er der udlagt arealer til en byggemodning i A5 på ”toppen af Prinsessen” med en rummelighed på ca 40 énfamilie- og dobbelthuse.

 

Gennem de seneste år er ventelisten for små lejligheder i Qaqortoq skåret ned med opførelsen af 48 såkaldte studiolejligheder. Ventelisterne er nu størst i forhold til 3- og 4 rums boliger, hvilket kommunen i fremtiden ønsker at sætte ind over for og få sat ned.  

 

I Narsaq er boligudbygningen ligeledes sket i den nordlige bydel i form af en større rækkehusbebyggelse samt enkelte fritliggende huse. I Narsaq er der såvel boligblokke som enfamiliehuse, som står tomme og forfalder, og som planlægges nedrevet.

 

I bygderne foregår boligudbygningen langsomt. Der er gennem de seneste år opført enkelte nye boliger, dels affødt af en aktuel tilflytning, dels affødt af at utidssvarende boliger skulle erstattes af nyt. Alle bygder har i kommuneplanen rummelighed til eventuelle nye boliger.  

 

Byggeriet er ikke kun bestemt af befolkningsudviklingen, men også af renoveringer og en løbende forbedring af boligstandarden for den enkelte – flere unge ønsker tidligere egen bolig end tidligere og kravene til plads og komfort bliver også stadig større.

 

Selvstyret har i 2016 udarbejdet sektorplaner for renoveringen, herunder erstatningsbyggeri for nedslidte boliger i Qaqortoq og Narsaq, planer der omfatter mere end 300 boliger i første del af planperioden. Kommunen arbejder ligeledes med planer (PPV) for den kommunalt ejede del af bygningsmassen.

 

Kommuneplanens forudsætning for den kommende planperiode er, at der skal være rummelighed til en boligtilvækst på 20 boliger om året i Qaqortoq og 5 boliger om året i henholdsvis Narsaq og Nanortalik, uagtet at boligbyggeriet de seneste år har været lavere.

 

Dertil kommer et særligt boligbehov for kollegieværelser til unge uddannelsessøgende samt ældre- og handicapboliger.

 

Der er skolehjem og kollegier i de tre byer i forbindelse med uddannelsesinstitutionerne, men der er stadig et udækket behov. I Nanortalik var skolehjemmet nedslidt og utidssvarende og der arbejdes på at få det renoveret/ erstattet af et nyt. I Narsaq er kollegierne ved Inuili i 2010-11 udvidet og i Qaqortoq er det planen, at Selvstyret bygger nye kollegieværelser i de kommende år.

 

Alderdomshjemmene i de tre byer og bokollektiverne i bygderne dækker en del af boligbehovet for de svageste ældre. Der er ligeledes ældreboliger i alle tre byer og enkelte bygder. Da ældreboliger er en foretrukken boligform for mange ældre og en billigere løsning end alderdomshjemspladser, er der fortsat et behov for at der bygges flere ældreboliger. Samme forhold gælder for de handicappede borgere, som også i de fleste tilfælde ønsker en handicapvenlig bolig frem for en institutionsplads. 

 

For at kunne foretage en mere præcis planlægning af boligrenovering og nybyggeri, skal der udarbejdes en egentlig boligplan for kommunen.

 


Sivinganikasia i Qaqortoq

 

Isafjordur - Nanortalik

 Postboks 514 • 3920 Qaqortoq • Grønland • Telefon: +299 704 100 • www.kujalleq.glarealadm@kujalleq.gl