Logo
 
forside_menuVision og hovedstrukturMålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Eqalugaarsuit


Eqalugaarsuit er beliggende ca 14 km syd for Qaqortoq – 10 min. med helikopter og ca. 3 kvarter med motorbåd. Bygden er derfor orienteret mod Qaqortoq og var en del af den gamle Qaqortoq Kommune. Bygdens opståen skyldtes de gode fiskeri- og jagtmuligheder der var ud for kysten, både hvad angår torsk, laks, sæler og hvaler. 

 

Befolkning og Boliger

Indbyggertallet er over den seneste 12 års periode faldet fra 132 i 2004 til 76 i 2016, næsten en halvering. Det forventes, at der fortsat vil være et svagt fald i indbyggertallet de næste 12 år. Bygden rummer i 2016 cirka 50 boliger, men kun 36 husstande og der er 14 tomme huse, hvoraf flere er ubeboelige. Der vil fortsat være et behov for opførelsen af enkelte boliger som erstatning for nedslidte eller utidssvarende eksisterende boliger. Nye boliger vil kunne indpasses mellem den eksisterende bebyggelse.

 

Der er et ældrekollektiv i bygden med plads til 4 ældre, men der har gennem flere år været ledige værelser. De ældre i bygden ønsker at bo i egen bolig så længe som muligt. Derfor kan det blive aktuelt at indrette eksisterende boliger til ældreboliger eller bygge nyt.

 

Havn og erhverv

Der er i Eqalugaarsuit en pontonbro, anlægsbro, fiskerikaj, et produktionsanlæg, tørrehytte samt indhandlingshus. Der er én købmandsforretning Pilersuisoq og en nedlagt privat butik.

Bygdens største arbejdsplads gennem firserne og halvfemserne var fiskefabrikken, som har ligget stille siden 2006, men som det omsider er lykkedes at få tilført ny kapital og nye ejere med henblik på genåbning.

 

Der blev i 2005 og de efterfølgende år udført forsøg med tørring af tang til konsum og som tilskud til fårefoder. Selve tangen blev høstet inde i Tasiluk, nord for Eqalugarsuit og hængt til tørre i fabrikkens tørrehytte i Eqalugarsuit. Daværende initiativtager i tangprojektet frafaldt dog forsøgene, men der er fortsat et potentiale for en sådan produktion.

 

Fabrikken blev i foråret 2010 overtaget at Kap Farvel Seafood som genåbnede fabrikken for stenbiderrogn og tørring af torsk og uvaq. Nu er fabrikken sat op til tørfiskproduktion under Asimit ApS.  Vandkvaliteten har dog været en stedse udfordring for at kunne få godkendelse til levnedsmiddelproduktion. Der er potentiale til en større og bedre vandindvinding fra et udtag nord for bygden.

 

Et andet tiltag, der kan styrke bygden over for konjunktursvingninger i fiskebestanden, er turismen. I dag fungerer bygdekontoret og enkelte privatejede boliger, som indkvarteringsmuligheder for turister. Bygden ligger naturskønt, og kan tilbyde turister en smuk vandretur langs elven nord for byen, og vest for byen er et område med småræve.

Desuden sælges sælskind til den skindforarbejdende virksomhed Great Greenland i Qaqortoq. Det ønskes, at der skabes mulighed for indhandling af sælspæk sammen med salg af sælskind, der videresendes til Great Greenland i Qaqortoq. Eqalugaarsuits borgere har længe ønsket en bod/et bræt til salg af friskfangede fisk og dyr internt i bygden.

 

Fritid og offentlige Institutioner 

I bygden findes skole, kirke, kirkegård, servicehus og fodboldbane.

Bygdebestyrelsen i Eqalugaarsuit ønsker, at gøre bygden mere attraktiv for bygdens børn og unge i fremtiden. Både for at holde på de unge og for, at bygden skal være attraktiv for familier med børn. I 2009-10 er den eksisterende skole blevet renoveret, men få år efter blev der konstateret skimmelsvamp og skolen blev i 2014 lukket og indrettet i en tom bolig. I samme periode er elevtallet dog faldet til i 2016 kun 4 elever. Herudover er der yderligere 8 mindre børn under skolealderen i bygden. Et stort ønske i bygden er desuden opførsel af en minihal. Minihallen skal kunne tilbyde børn, unge og også voksne mulighed for at dyrke idræt indendørs og fungere som ramme for andre aktiviteter i bygden, som servicehuset ikke kan rumme. Som alternativ til minihallen er peget på at den nedlagte private butik ville kunne anvendes til mindre pladskrævende fritidstilbud.

 

Der er enkelte bygninger under INI A/S der står tomme i bygden i 2016. Det er beboernes ønske, at disse kan anvendes til andre formål end beboelse i de perioder de står tomme. Eksempelvis er der behov for lokaler hvor byens musikere kan øve.

 

Miljø

I bygden er der etableret et forbrændingsanlæg, hvor bygdens affald brændes 1 til 2 gange om ugen. Slagger og større affaldsstykker deponeres på en dump. De ansvarshavende har modtaget kurser i anvendelse og vedligehold af forbrændingsanlægget, samt udsortering af miljøfarligt affald der transporteres til Qaqortoq, hvor det neddeles og sendes til videre behandling i Danmark. Ligeledes sorteres metalskrot fra med henblik på bortskibning.

 

Trafikforhold

I Eqalugaarsuit er vejene enten beklædt med gammel asfalt eller belagt med grus og skærver. Der er ingen biler i bygden, men traktorer, 4-hjuls trukne motorcykler og en kran. Der er som et forsøg lagt fliser på udvalgte gangstier i bygden. Forsøget har været positivt og fliselægningen vil fortsætte i de kommende år afhængigt af økonomien. Der er endvidere etableret en ny bro over elven. Eqalugaarsuit har et helistop ved havnen – grundet den lave placering oversvømmes den jævnligt og som alternativ landes der ved fodboldbanen. Der findes både en pontonbro, anløbskaj og fiskerikaj i bygden. 

Der er et ønske om at få lavet en ny bro, der forbinder Eqalugaarsuit Halvøens sydlige del med fastlandet. Det er dog ikke realistisk med den aktuelle økonomiske situation.

  

Kommunikation 

Der kan tegnes telefonabonnement i bygden. Der er mulighed for internetopkobling.

 

El, vand og varme

Klik her for at se Servicehuse og tekniske anlæg på kort

Der er et bygdeelværk i bygden, der er renoveret i 2003 og har en forventet restlevetid på min 15 år før næste renovering. Dog er udskiftning af de to gamle dieselmotorer forestående idet de er ved at have nået deres maksimale driftalder. El-Ledningsnettet i bygden blev renoveret i 2006. Driften varetages af Nukissiorfiit.

 

Drikkevandsforsyningen sker fra vandressourcer beliggende uden for bygdezonen nordvest for bygden. Nukissiorfiit har flyttet vandindtaget i 2016 til den lille sø der befinder sig ca. 300 meter længere inde i spærrezonen for på den måde at forbedre vandforsyningen. Derudover vil Nukissiorfiit bygge et lille bygdevandværk ved siden af alderdomshjemmet for at kunne levere en tilfredsstillende vandkvalitet.

 

Vandledningsnettet er nyrenoveret og dækker stort set hele bygden. Det ønskes at nye bygninger i fremtiden tilsluttes helårsvand. Også det eksisterende ældrekollektiv, hvor der føres vandledninger langs bygningen, ønskes tilsluttet helårsvand. Der findes tankanlæg i nærheden af havneområdet. Bygdens huse varmeforsynes ved oliefyr i boligerne

 

Generelt for bygden

Sikkerhedszoner omkring helistop og bygdetankanlæg skal respekteres. Endvidere skal en sikkerhedszone omkring vandindvindigsområdet respekteres. Arealudlæg skal ske på et fornuftigt grundlag, så man udbygger sammenhængende fra den ende hvor anlægsnettet er.

 

Udviklingsstrategi for Eqalugaarsuit

Bygdens nærhed til Qaqortoq og de forholdsvis gode transportmulig­heder betyder at bygden har gode udviklingsmuligheder.

Havnen med produktionsanlæg rummer fortsat muligheder for en egentlig produktion i byen. Hvor det tidligere var baseret på fiskeri, må det fremover forventes, at der skal ske en mere specialiseret produktion, som f.eks. af tang, stenbiderrogn og lignende.

Turismen kan også udvikles. Nærheden til Qaqortoq gør at bygden kan nås på en-dags-udflugter og bygden rummer allerede overnatnings­faciliteter i form af udlejningshytter. Skal turismen imidlertid fylde noget i bygdens omsætning, er det nødvendigt med nye udviklingstiltag der giver turisten flere tilbud.

Bygdens velfungerende institutioner, skole, servicehus, ældrekollektiv og sundhedsklinik, giver også et grundlag for at fastholde bygdens indbyggertal.


Bygde midten i EqalugaarsuitPostboks 514 • 3920 Qaqortoq • Grønland • Telefon: +299 704 100 • www.kujalleq.glarealadm@kujalleq.gl