Logo
 
forside_menuVision og hovedstrukturMålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Alluitsup Paa


Alluitsup Paa ligger­ på fastlandet på vestsiden af ud­mundingen af Alluitsoq-fjorden. Den blev oprettet som handels­station i 1830 og er i dag 1. januar 2016 kommunens største bygd med 241 indbyggere. Bygden er omgivet af vand på tre sider, men mod nordvest er terrænet forholdsvis faldt og der er derfor gode udvidelsesmuligheder. Skråt overfor Alluitsup paa ligger det nedlagte bosted Akuliaruseq med 2 huse og en kirke og nord for ligger det nedlagte bosted Alluitsoq (Lichtenau) den gamle herrnhutter mission med i dag kun én familie på stedet.

 

Befolkning og boliger

Befolkningstallet i Alluitsup Paa har ligesom i de øvrige bygder være svingende. Siden 2001 har tallet dog være støt faldende, men fra 2014 til 2017 kan der konstateres en opbremsning i affolkningen.

Gennemsnitsalderen i bygden er forholdsvis høj sammenlignet med de øvrige bygder. Det skyldes at andelen af folk midt i 50’erme og i starten af 60’erne er forholdsvis stor. For at kunne imødekomme den sidstnævntes gruppes behov i de kommende 12 år, er det vigtigt at sikre ældreegnede boliger og tilstrækkelige pladser på ældrekollektiv for de svageste. Børnetallet forventes at være stabilt i planperioden og der er derfor ikke behov for udvidelser af skole eller daginstitution. I tilfælde af et stigende børnetal, er der tilstrækkelig restrummelighed i de eksisterende bygninger.

Boligbebyggelsen i Alluitsup Paa består af enkelt- og dobbelthuse, samt mindre rækkehusbebyggel­ser. Husenes standard er rimelig god, idet mange af de ældre huse er blevet moderniseret. Kun få huse er tilsluttet kloak med afledning direkte til havet. Alle husene er med elinstallation, men endnu har alle ikke helårsvand.

Da befolkningstallet ikke forventes at stige, vil der de kommende 12 år primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering, både i form af ældrevenlige boliger og familieboliger. Det forventes, at der vil blive bygget i gennemsnit ét hus om året i Alluitsup Paa i planperioden.

 

Havn og erhverv

Eksisterende arbejdspladser er især knyttet til fiskeri og fangererhvervet, pro­duktion på fiskefabrikken og håndværksvirksomhed. Desuden findes der arbejdspladser inden for serviceer­hvervene, turisme, butikken, skolen samt til kommunens forskellige bygdeanlæg og kontorer.

 

Alluitsup Paa har havn mod nordøst, sydøst og sydvest. Havnen mod nordøst anvendes af fragtskibe og fiskerbåde og ligger i tilknytning til fiskeproduktionsanlægget, mens de to øvrige havne anvendes af joller. En udvidelse af havnen ved produktionsanlægget kan være ønskelig og har været ansøgt til finansloven. Jollehavnen ved KNI er generet af store sten i bassinet og der er behov for en pontonbro for at kunne sikre bedre forhold.

 

Fiskefabrikken har længe været bygdens største arbejdsplads, men da først rejerne og siden torsken forsvandt lukkede fabrikken og arbejdsløsheden steg til over 10%. Fabriksanlægget er i 2014 blevet genåbnet for indhandling og forarbejdning af primært torsk, idet der er gode fiskemuligheder ud for Alluitsup Paa. Krabbefiskeri har også i en periode været omfattende.

 

Turismen, herunder anløb af krydstogtskibe, har nogen betydning for bygden og her er nærheden til de varme kilder på Uunartoq en væsentlig attraktion. Der findes et hotel i bygden.

 

Fritid og offentlige institutioner

Den i 2008 nedbrændte kirke var beliggende midt i den gamle bydel. Ved højtider var kirken ikke stor nok, og derfor ønskede det lokale menighedsråd, at kirken ved genopførelse blev bygget lidt større. Den nye og større kirke blev taget i brug i 2012.

 

Eleverne på den kommunale bygdeskole i Alluitsup Paa kommer fra bygden selv og fra omegnens fårehol­dere. Skolen, der har elever fra 1. – 10. klasse, er opført i 1957 og er udvidet og moderniseret af flere omgange. I 2014 blev der konstateret skimmelsvamp og skolen blev lukket, og undervisningen flyttet til andre lokaler. En renovering/nybygning af skolen forventes at blive påbegyndt i 2017. Der var i skoleåret 2016-17 indskrevet 22 elever i skolen. Der påregnes ingen udbygning i planperio­den.

I forbindelse med skolen ligger en minihal. Hallen har bredde som en idrætshal, men er kun i halv længde og der er omklædning og badefaciliteter i tilknytning til hallen. Hallen benyttes af skolen til elevernes gym­nastik, samt af idrætsklub­ber. I kælderen er der ungdomsklub.

 

I Alluitsup Paa er der etableret en integreret daginstitution for børn fra 0-6 år.

Der er i Alluitsup Paa et eksisterende ældrekol­lek­tiv opført i 1982. Ældrekollektivet er med 8 -10 pladser og drives som et kollektiv, hvor der er tilknyttet hjemmehjælpere efter individuel vurdering af behov. Det er et lokalt ønske, at ældrekollektivet i fremtiden også skal kunne fungere som plejehjem og at værelserne skal renoveres og udvides.

Bygdekontoret er indrettet i et tidligere enfamiliehus, som er opført i 1961 og ombygget til kommune­kontor i 1966. Der er ansat en kontormedhjælper til det daglige admini­strations­arbejde. Der er behov for bedre mødefaciliteter, hvilket enten kan etableres ved en tilbygning til det eksisterende kontor eller ved at finde egnede bygning til etablering af mødesal.

Servicehuset indeholder et vaskeri med mulighed for badning, kulturværksted og møderum. Servicehuset bruges meget til husflid, hvorfor der skal arbejdes på at finde et selvstændigt hus til dette. Der er desuden behov for renovering af kloakken.

Fællesværkstedet ligger i øjeblikket i den sydlige del af bygden, men ønskes flyttet til Avannarliit/ Kakilisaat, for derved at forbedre mulighederne for jollereparationer.

Centralt i bygden findes brandsta­tionen. Der findes diverse brandslukningsudstyr samt et slukningskøretøj. Brandvæsenet står under ledelse af brandinspek­tøren i Nanortalik.

Bygden har butik, hvor der kan købes de nødven­dige dagligvarer.

For­samlingshuset ligger midt i bygden og er ejet af den lokale forsamlingshus­forening. Forsamlingshuset er efter en brand færdigrenoveret i 2016.

Sygeplejestationen har tilknyttet sygeplejerske og sundheds­medhjælpere. Sygeplejestationen er under­lagt sygehuset i Nanortalik.

 

Tekniske anlæg i Alluitsup Paa

Klik her for at se Tekniske anlæg på kort

Elværket er placeret midt i bygden og har tilstrækkelig kapacitet, så der forventes ikke at opstå behov for udvidelse i planperioden. Der er et lokalt ønske om at undersøge mulighederne for at supplere elkraftværket med mere miljøvenlig produceret strøm fra Qorlortorsuaq - vindkraft eller solenergi.

 

 

Det nuværende vandværk i Alluitsup Paa er opført i 1990. Bygden vandforsynes fra vandsøen Amitsag­sak, som er beliggende 300 m nordvest for bygden. Der er etableret 2 van­dindtagningsbrønde, hvorfra vandet pumpes ind til vandværket, hvor det opsam­les i buffertanke og derfra pumpes rundt til forbrugerne og taphuse.

 

Der vil i 2017 blive etableret flere ringforbindelser i bygden for at få vandet til at cirkulere og forhindre stillestående vand i distributionsnettet. Efter de nye ledninger er etableret, vil bygden have et fuldt vandledningsnet, som giver de nuværende vandkørselskunder mulighed for at tilslutte.

 

Bygdens helistop ligger i den nordlige del af bygden og indgår i den faste ruteflyvning. Naalakkersuisut har i 2015 besluttet at anlægge en grusbane på op til 600 meter for fastvingede fly. Der arbejdes med en placering nordøst for dumpen.

I den østlige del af bygden ligger telekommunikationsanlægget med heliplatform.

 

Dump og forbrændingsanlæg ligger vest for bygden. Dagrenovation bortskaffes sammen med andet brændbart affald, herunder tømte natrenovationsposer ved afbrænding i bygdens forbrændingsanlæg. Der er i 2016 gennemført en oprydning af dumpen, og herefter indført en forbedret affaldssortering på dumpen. Der sorteres således i fraktionerne: brændbart affald, jern- og metalaffald, miljøfarligt affald samt deponeringsegnet affald. Natrenovationen indsamles og tømmes urenset ud i havet ved en sliske i den sydlige del af bygden. Det grå spildevand ledes urenset ud på terræne­t og fremføres til havet ved hjælp af grøfter. Der er ønske om på sigt at få etableres kloak i bygden.

 

Boldbanen ligger i den vestlige del af bygden. Der er behov for løbende renovering.

Der findes fire kirkegårde i Alluitsup Paa, men kun én er aktiv. Når den er fyldt, skal der etableres en udvidelse.

Alluitsup Paa har hovedveje som går gennem bygden og ud fra denne går flere mindre veje og stier til betjening af det nødvendige færdselsbe­hov. Hovedvejene er delvis asfalteret, mens mindre veje og stier er anlagt med grus. Grusveje vedligeholdes af det lokale vejsjak, mens asfaltering af primærvejene udføres i samarbejde med specialister. Der er behov for bedre gadebelysning langs stier ligesom der efter behov skal sikres gelænder ved stierne.

Heliporten, brændstoftanke og vandindvinding er omgivet at spærrezoner, som skal overholdes. Teleanlæggene har indsigtszoner, som der skal vises hensyn til, og fra dump og forbrændingsanlæg skal der holdes en passende afstand til nærmeste bebyggelse.

 

B-62 (KNI lagerbygning), B-70 (Spækhus), B-74 og B101 er bevaringsværdige huse. B-70 bør snarest muligt renoveres idet det er i en kritisk tilstand. B-74 er gennemrenoveret, men står tomt. Huset er tiltænkt en museumsfunktion. Samlet har de fire huse en stor betydning for bygdens identitet og for besøgende turister.

 

Udviklingsstrategi for bygden.

Alluitsup Paa har gode udvidelsesmuligheder mod vest, og restrummeligheden er tilstrækkelig i denne planperiode. Boligmassen er forholdsvis velholdt, men der er løbende behov for nybyggeri, både i form af boliger og offentligt byggeri. Boliger skal bl.a. opføres som dobbelt- eller rækkehuse via fortætning af de eksisterende boligområder eller som erstatningsbyggeri. Privat byggeri skal ske via udbygning af boligområdet vest for centrum eller som byfortætning.

Erhvervsmæssigt er der stadig et stort potentiale i fiskefabrikken og fangstmulighederne i området – senest med det øgede torskefiskeri. Turismen har også et uudnyttet potentiale – såvel i forhold til vandreturisme i baglandet, som krydstogtanløb og attraktionerne i fjordområdet: Alluitsoq/ Lichtenau, Qorlortorsuaq og Uunartoq.

 


AlluitupaaPostboks 514 • 3920 Qaqortoq • Grønland • Telefon: +299 704 100 • www.kujalleq.glarealadm@kujalleq.gl