Logo
 
forside_menuVision og hovedstrukturMålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Generelle bestemmelser

I dette afsnit af kommuneplanen er der opstillet en række ”generelle bestemmelser ” som gælder  i hele Kommune Kujalleq og som derfor ikke er gentaget i de enkelte ”delområdebestemmelse”. De generelle bestemmelser er bindende for kommunalbestyrelsens planlægning og  administration af arealanvendelsen.

 

1.      Veje

  1. Omkring eksisterende og fremtidige primære veje i byerne og det åbne land, må der ikke i en afstand af 7,5 meter fra vejmidten, tillades byggeri eller andre anlæg, der kan være til hinder for driften af vejanlægget (reparationer, snerydning mm).
  2. Omkring eksisterende og fremtidige sekundære veje i byerne og vejanlæg i bygderne må der ikke i en afstand af 5 meter fra vejmidten, tillades byggeri eller andre anlæg der kan være til hinder for driften af vejanlægget (reparationer, snerydning mm).
  3. Der kan i kommuneplanens detaljerede bestemmelser altid fastlægges byggelinier i en større afstand fra vejmidte end angivet i a. og b.

 

2.      Parkering

Der skal ved etablering af nye boliger, servicevirksomheder (herunder institutioner ol) og erhverv etableres det nødvendige antal parkeringspladser. Hvor der ikke fremgår andet af kommuneplanens detaljerede bestemmelser (lokalplan o.l.), gælder følgende minimunskrav:

  1. Ved eenfamiliehuse udlægges 1 plads pr bolig.
  2. Ved flerfamiliehuse 1 plads pr 2 boliger og
  3. Ved institutioner og erhverv 1 plads pr 50 m2 bruttoetageareal.
  4. Før øvrig særlig anvendelse et antal svarende til et skønnet behov.

 Parkeringspladserne skal fremgå af en arealtildeling.

 

3.      Friarealer

Ud over de arealer, som i delområdebestemmelser er udlagt som friarealer, administreres arealer, som ikke er omfattet af en arealtildeling til andet formål, som friareal. Friarealer skal henligge uden anlæg, uden oplag og ryddeligt.

 

4.      Legepladser

Der skal i forbindelse med etablering af boligbebyggelser på mere end 6 boligenheder,udlægges arealer til legepladser for børn.

 

5.      Handicap-tilgængelighed

Der skal ved udformning og placering af veje, stier, bygninger og andre anlæg, hvor borgerne skal have lige adgang, søges løsninger, der muliggør tilgængelighed for handicappede personer. 

 

6.      Fredede bygninger

Bygninger og anlæg der er fredet (kategori 1) må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, uden at der er opnået accept af ændringen fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.  De fredede bygninger fremgår af denne liste:  Fredede_og_bevaringsvaerdige_huse.pdf (93.4 KB)

 

7.     Fredningsværdige bygninger

Bygninger og anlæg der er klassificeret som fredningsværdige (kategori 2) må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres i det ydre med mindre kommunalbestyrelsen giver tilladelse dertil. Der indhentes udtalelse fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. Kommunalbestyrelsen vil vurdere disse bygninger med henblik på at rejse en eventuel fredningssag. De fredningsværdige bygninger fremgår af denne liste:  Fredede_og_bevaringsvaerdige_huse.pdf (93.4 KB)

 

8.      Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger og anlæg (kategori 3) skal så vidt muligt søges bevaret og kommunalbestyrelsen kan stille krav til ansøgte ændringer, således at husets bevaringsværdi fastholdes. De bevaringsværdige bygninger fremgår af denne liste:  Fredede_og_bevaringsvaerdige_huse.pdf (93.4 KB)

 

9.      Kondemnable bygninger

Hvis en bygning er i så ringe stand at den udgør en risiko for andre eller er forladt og ikke længere har den anvendelse, der fremgår af arealtildelingen, vil bygningen blive krævet lovliggjort (istandsat/ibrugtaget eller nedrevet).

 

10.  Forsyningsanlæg i byer og bygder

Det skal sikres, at ny bebyggelse tilsluttes offentligt elforsyningsanlæg, vandforsyning og kloak, såfremt der er fremført og etableret mulighed herfor.

I tilfælde, hvor det endnu ikke er muligt at tilslutte til offentlig kloak, kan der fra Kommunalbestyrelsens side stilles krav om etablering af tank til opsamling af gråt og sort spildevand eller at der etableres anden spildevandsbehandling i henhold til de til enhver tid gældende miljøbestemmelser og regler for bortskaffelse af spildevand og latrin.

 

Overfladevand, herunder tagvand, må ikke ledes til offentlig kloak, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og ubebyggede arealer.

Vand-, el- og kloakledninger, TV-kabler og lignende skal føres under terræn, hvor det er muligt.

Hvor ikke særlige forhold taler for andet, må arealet over ledningsanlæg ikke bebygges eller befæstes

 

11.   Forsyningsanlæg i det åbne land

Fast affald i forbindelse med bebyggelse i det åbne land skal ved ejerens foranstaltning enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre.

Til natrenovation kan anvendes toiletspande/-poser, hvor indholdet tømmes direkte i havet, nedgraves, komposteres eller bortledes, så der ikke er til gene for andre eller gør skade på miljøet.

For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal ejeren bortskaffe spildevandet på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø.

Anvendelsen af generatorer skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for andre. Der opfordres til at anvende solceller og alternativ energi til forsyning af bebyggelse i det åbne land.

 

12.  Containere

Containere accepteres ikke permanent opstillet i bolig- (A) og centerområder (C). Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til opstilling af en container, når der stilles krav til at dennes beklædning, farve og anvendelse tilpasses det område den opstilles i.

 

13.  Bådoplag

Tilladelse til vinteroplag af både kan gives ved bådens ejers bolig (ved andels- eller lejerboliger med accept fra boligforeningen/-ejeren), ved en virksomhed som bådens ejer er tilknyttet eller på en af kommunen udlagt båd-oplagsplads.

Postboks 514 • 3920 Qaqortoq • Grønland • Telefon: +299 704 100 • www.kujalleq.glarealadm@kujalleq.gl